Wybierz region

Wybierz miasto

  Materiały ze słowem kluczowym "

  Andrzej Biernat absolwent WSP

  " w mieście Częstochowa.

  Może zainteresuje Ciebie również:

  • Zamiast jogi - poćwicz PANTOMIMĘ!

   Co po­wiesz na udział w przy­go­dzie z własnym cia­łem, która przy oka­zji stać się mo­że wy­zwaniem ar­ty­stycz­nym? Za­pew­nij swojemu cia­łu odro­bi­nę nie­stan­dar­dowej ro­z­ryw­ki, ono z rado­ścią Ci się odw­dzięczy!

  • Zamość: Oddaj krew na wakacje. Potrzeby są ogromne

   Lato to okres w którym zapotrzebowanie na krew jest większe niż zwykle a krwiodawców z kolei mniej niż w innych porach roku. Dlatego pracownicy centrum krwiodawstwa apelują: o pomoc. Liczy się każda kropla krwi - a szczególnie te z minusowymi grupami.

  • Zamknięty wiadukt w Chruszczobrodzie: To będzie ogromne utrudnienie

   Zamknięty wiadukt w Chruszczobrodzie będzie bardzo dużym utrudnieniem dla kierowców. Po wielu perypetiach związanych z rozpoczęciem przebudowy wiaduktu znajdującego się na drodze wojewódzkiej nr 796, w końcu okazało się, że zamknięcie wiaduktu zostało zaplanowane na poniedziałek, 24 lutego.

  • Psy stanęły do rywalizacji o "przyjęcie do służby"

   Dzisiaj w pomieszczeniach Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie przy ul. Tyszowieckiej odbyła się wstępna kwalifikacja psów, które będą wykorzystywane do badań osmologicznych tzn. do rozpoznawania zapachów.

  • Nauka jest kobietą

   • art. sponsorowany

   Choć ko­biety do­sko­nale radzą sobie w nauce i biz­nesie, to w świetle opu­bli­ko­wa­nych ostatnio badań przeprowadzonych w klu­czo­wych re­gio­nach świata, m.in. w USA, Unii Eu­ro­pej­skiej, Bra­zylii, Po­łu­dniowej Afryce, In­diach oraz Korei Południowej, a okre­śla­ją­cych szanse i prze­szkody stojące przed paniami, chcącymi osiągnąć sukces zawodowy i naukowy, wy­nika, że jeszcze dużo musi się zmienić. Niestety liczba ko­biet pracujących na uczelniach lub w przedsiębiorstwach po­zo­staje nadal zbyt niska, a nawet nie­po­jąco za­czyna wy­ka­zywać ten­dencje ma­le­jące. Jest to wi­doczne zwłaszcza w dzie­dzi­nach in­ży­nie­ryj­nych i in­for­ma­tycz­nych, gdzie ko­biet zatrudnionych jest mniej niż 30 procent. Zde­cy­do­wanie le­piej jest w me­dy­cynie i bio­logii, gdzie ko­biety stanowią połowę ogółu pracujących. Odsetek pań ak­tywnie działających w nauce i biznesie jest jeszcze niższy. Średnio 12% zajmuje sta­no­wiska de­cy­zyj­ne, za wy­jąt­kiem RPA, gdzie niemal 1/3 tworzy kadrę za­rzą­dza­jącą.