Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Plebiscyt fotograficzny Spokój wśród chaosu

  Regulamin plebiscytu pod nazwą „Plebiscyt fotograficzny Spokój wśród chaosu” zwanego dalej „Plebiscytem”  Art. 1
  Informacje ogólne
  Plebiscyt dla użytkowników serwisu Naszemiasto.pl pod nazwą „„Plebiscyt fotograficzny Spokój wśród chaosu” organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej Organizatorem.
  Plebiscyt organizowany jest w porozumieniu z Organizatorem Atmasfera Festival 2015, 29-31 maja 2015 Rosarium, Park Śląski.
  Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez
  Organizatora.

  Art. 2
  Cel Plebiscytu

  Celem Plebiscytu jest wyłonienie najlepszego zdjęcia zgodnego z hasłem przewodnim „Spokój wśród chaosu”.


  Art. 3
  Warunki uczestnictwa w Plebiscycie

  W Plebiscycie może wziąć udział każdy, jednakże kandydaturę może zgłosić wyłącznie zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego Naszemiasto.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.


  Art. 4
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu  1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 11.05.2015 r. do 29.05.2015 r. i obejmuje zgłoszenia kandydatur nadesłane drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane wskazane jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego. Przy czym:

  a. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.

  b. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie 24 godzin dołączona do listy kandydatów.

  Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć za pośrednictwem formularza do godz. 11:59 w dniu 28.05.2015 r.


  2. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania „Dziennika Zachodniego” (dalej jako „e-wydanie”) i będzie trwało od 11.05.2015 r. do 29.05.2015 do godziny 11:59 na następujących warunkach.:
  a. zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując DZSWCH. po kropce wpisując numer wybranego kandydata w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania,
  b. koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
  c. jeden wysłany SMS to 5 punktów w Plebiscycie na daną kandydaturę za.
  d. uczestnik Plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów,
  e. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu,
  f. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes,  3. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej Naszemiasto.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 11.05.2015 r. do 29.05.2015 do godziny 11:59 na następujących warunkach.:
  a. uczestnicy posiadające indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto
  b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www nie muszą dokonywać rejestracji celem zalogowania się do strony www,
  c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,
  d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu
  e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 5 z jednego urządzenia.


  3. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 11.05.2015 r. do 29.05.2015 na następujących warunkach.:
  a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
  b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie Naszemiasto.pl,
  c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
  d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,
  e. jedno kliknięcie to 3 punkty w Plebiscycie na daną kandydaturę,
  f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

  4. W przypadku, jeżeli Plebiscyt polega na głosowaniu na konkretną kandydaturę o zwycięstwie decyduje największa suma liczby głosów (w przypadku głosowania na więcej niż jeden ze sposobów, np. za pośrednictwem SMS i strony internetowej). W przypadku, jeżeli Plebiscyt polega na głosowaniu za lub przeciw, o zwycięstwie decyduje największa różnica pomiędzy sumą głosów na „TAK” i sumą głosów na „NIE” (w przypadku głosowania na więcej niż jeden ze sposobów, np. za pośrednictwem SMS i strony internetowej) lub największa różnica pomiędzy liczbą głosów na „TAK” i liczbą głosów na „NIE” (w przypadku głosowania na jeden sposób).


  Art. 5
  Ochrona danych osobowych
  1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

  3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@mediaregionalne.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

  4. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji użytkownika.

  5. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.

  6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

  Art. 6
  Ogłoszenie wyników Plebiscytu

  Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 29.05.2015 na stronie internetowej Naszemiasto.pl.


  Art. 7
  Nagrody w Plebiscycie

  1. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają następujące nagrody:

  1 nagroda

  GoPro HERO + JOBY Suction Cup & GorillaPod Arm uchwyt z mocowaniem do GoPro.

  2 nagroda

  GoPro HERO.

  3 nagroda

  JOBY GorillaPod Action Tripod statyw do GoPro.

  4 nagroda

  JOBY Suction Cup & GorillaPod Arm uchwyt z mocowaniem do GoPro.

  Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma nagrodę w postaci zestawu festiwalowego, na który składa się płyta zespołu Atmasfera i gadżet festiwalowy.

  Ceremonia rozdania nagród: Atmasfera Festiwal Rosarium Park Śląski, Chorzów. 30 maja o godz. 19:00 na głównej scenie. Nagrody muszą być odebrane osobiście, nie będą wysyłane pocztą.

  Nagrody ufundował Organizatorem Atmasfera Festival 2015, 29-31 maja 2015 Rosarium, Park Śląski.


  2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Art. 8
  Reklamacje

  1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 9
  Odpowiedzialność
  1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu na portalu Naszemiasto.pl .
  2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
  4. Organizator Plebiscytu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań Uczestników Plebiscytu oraz osób trzecich (w szczególności Poczty Polskiej, firm kurierskich, operatorów sieci komórkowych), na których powstanie nie miał wpływu.


  Art. 10
  Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.

  2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść SMS-ów wysłanych przez Głosujących. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

  3. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Organizatora jedynie z ważnych powodów. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.