Wybierz region

Wybierz miasto

  Gra na zw3okź

  Autor: FIL

  2000-05-26, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Dziennik Zachodni

  RzId powinien dziŚ wydaĺ opiniź w sprawie narodu ŚlIskiego Gra na zw3okź? DziŚ (tj. 26 maja) polski rzId powinien z3onyĺ do Europejskiego Trybuna3u Praw Cz3owieka w Strasburgu wyjaŚnienie swojego stanowiska w sprawie ...

  RzId powinien dziŚ wydaĺ opiniź w sprawie narodu ŚlIskiego
  Gra na zw3okź?
  DziŚ (tj. 26 maja) polski rzId powinien z3onyĺ do Europejskiego Trybuna3u Praw Cz3owieka w Strasburgu wyjaŚnienie swojego stanowiska w sprawie odrzucenia wniosku o rejestracjź ZwiIzku LudnoŚci NarodowoŚci |lIskiej. Na proŚbź polskich w3adz Trybuna3 trzy razy przesuwa3 termin ostatecznego z3onenia dokumentów. Nie ma pewnoŚci, czy rzId RP nie zwróci siź do Strasburga po raz kolejny z takim wnioskiem.
  KATOWICE. WARSZAWA. - Sprawa jest skomplikowana. Nie monna dopuŚciĺ, aby oficjalne stanowisko polskiego rzIdu zosta3o przygotowane niestarannie - mówi pracownik specjalnego wydzia3u przy Ministerstwie Spraw Zagracznicznych, przygotowujIcego ekspertyzy dla Trybuna3u w Strasburgu.
  - Nie monna wykluczyĺ gry na zw3okź. Procedura jest taka: w3adze wysy3ajI swojI opiniź do Strasburga. Trybuna3 odsy3a jI nam i my przygotowujemy swój komentarz. Sprawa wraca do Strasburga i dopiero wtedy rozpoczyna siź proces. Byĺ mone obecny rzId RP liczy na to, ne sprawa przeciIgnie siź do przysz3ych wyborów. Wtedy odpowiedzialnoŚĺ za decyzjź o niezarejestrowaniu ZwiIzku we*mie na siebie kolejna ekipa rzIdzIca - wyjaŚnia Jerzy Gorzelik, lider ZwiIzku.
  Przypomnijmy, ne perypetie z rejestracjI ZLN| zaczź3y siź trzy lata temu. PozytywnI decyzjź ówczesnego SIdu Wojewódzkiego w Katowicach, zakwestionowa3 wojewoda Marek Kempski. Sprawa trafi3a do SIdu Apelacyjnego, który uchyli3 decyzjź rejestracyjnI. Podobnego zdania by3 SId Najwynszy. W tej sytuacji Komitet Za3onycielski ZLN| wniós3 zanalenie do Trybuna3u w Strasburgu.
  (FIL)

  Sonda

  Czy uważasz, że właściciele i administratorzy budynków, ktorzy nie odśnieżaja chodników wzdłuż swoich posesji powinni płacić wysokie kary?

  • Zdecydowanie tak (69%)
  • Nie, chodniki to nie ich problem (23%)
  • Nie mam na ten temat zdania (7%)